Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

WÓJT GMINY

Jest organem wykonawczym gminy.

Do zadań Wójta należy w szczególności:

- przygotowanie projektów i wykonanie uchwał Rady Gminy,
- określanie sposobu wykonania uchwał,
- gospodarowanie mieniem komunalnym,
- wykonywanie budżetu gminy,
- zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
- kierowanie bieżącymi sprawami gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz,
- składanie Radzie sprawozdań z działalności finansowej gminy,
-udzielanie kierownikom podległych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej pełnomocnictwa działania oraz udzielanie zgody na dokonywanie przez nich czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu,
- przygotowanie sprawozdań ze swojej działalności,
- wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu Gminy i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
- wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
rozstrzygnięcia Wójta, które nie wymagają formy decyzji lub postanowienia administracyjnego wydawane są w formie zarządzeń.


Wójt prowadzi rejestr wydanych zarządzeń.
W realizacji zadań własnych Wójt Gminy podlega wyłącznie Radzie Gminy.
Wójt wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych.
Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy określa regulamin organizacyjny nadany przez Wójta w drodze zarządzenia.
Wójt wykonuje inne czynności zastrzeżone dla niego w przepisach szczególnych.
Wójt jest pracownikiem samorządowym.
Rada Gminy ustala wynagrodzenie Wójta w drodze uchwały.
Pozostałe funkcje wobec Wójta z zakresu prawa pracy wykonuje Przewodniczący Rady w zakresie ustalonym przez radę w drodze odrębnej uchwały.

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData